Michał Kapusta

Michał Kapusta

A w jaki sposób robione są backupy Twojej strony?

Czy wiesz, że standardowy backup w Polsce to tylko 7 dni?

A co, jeśli ósmego dnia zauważysz na swojej firmowej stronie turecką flagę czy inne włamanie?

W tym momencie nie będziesz juz dysponował CZYSTĄ KOPIĄ Twojej strony...


Wyjście z tego problemu:

Oferujemy 6 backupów (kroczących, do JEDNEGO ROKU wstecz)
cena: 890 zł brutto / rok (Faktura VAT)

W cenie także:
  • HOSTING strony z monitoringiem plików - 24 h
  • Aktualizacje skryptów (ok. 50 szt. aktualizacji bezpieczeństwa rocznie)
  • Płatne skrypty strony
  • Filtry antyspamowe poczty e-mail
  • 6 backupów (kroczących, do JEDNEGO ROKU wstecz)

Cena wzrośnie w najbliższych miesiącach...

Nie czekaj, zabezpiecz swoją stronę, to najłatwiej dostępna WIZYTÓWKA TWOJEJ FIRMY


Szybki kontakt: Michał Kapusta, tel 607 154 100

CMS JOOMLA! Jak w prosty sposób rozbudować tabelkę CENNIKA na stronie WWW.

Edycja treści: dodanie wierszy w tabeli (Panel Administratora) w CMS JOOMLA! Zrób to sam!

piątek, 03 styczeń 2014 08:32

Regulamin

REGULAMIN

Świadczenia usług hostingu współdzielonego

przez "Michał Kapusta SUPER PAPIER"


Rozdział I. Postanowienia ogólne.


1. Niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.; dalej: „ u.ś.u.d.e. ” ),

stosowany przez "Michał Kapusta SUPER PAPIER" z siedzibą w: 83-320 Sulęczyno, Stolemów 4, NIP: 589-100-24-56, (zwanym dalej: „Usługodawcą” ).


2. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy, na zasadach określonych w Umowie oraz innych dokumentach wymienionych w ust. 3 niniejszego Rozdziału , usługi hostingu współdzielonego.


3. Niniejszy Regulamin, wraz z e Specyfikacją usługi , Dokumentem SLA oraz Polityką prywatności , stanowi integralną część każdej Umowy zawieranej przez Usługodawcę z Usługobiorcą.4. Objaśnienie definicji użytych w treści Regulaminu:

4.1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia przez Usługodawcę usług hostingowych.

4.2. Dokument SLA – dokument „Standardów i gwarancji jakości u sług ” (ang. SLA - Service Level Agreement), zamieszczony na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem: www.superpapier.pl

4.3. Polityka prywatności – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy, zamieszczony na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem: http://www.superpapier.pl/o-nas/polityka-prywatnosci/.

4.4. Specyfikacja usługi – opis usługi świadczonej na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawcę, z wyszczególnieniem jej parametrów, zamieszczony na stronie internetowej Usługodawcy.

4.5. Usługi – usługi hostingu współdzielonego polegające na udostępnieniu Usługobiorcy przez Usługodawcę, zgodnie z ofertą, miejsca na serwerze Usługodawcy, a także przyznanie Usługobiorcy dostępu do łącza internetowego wraz z limitem transferu.

4.6. Oferta – zamieszczone na stronie internetowej Usługodawcy informacje handlowe dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę.

4.7. Zarządzanie usługą - instalacja środowiska i aplikacji, ich konfiguracja oraz aktualizacja .

4.8. Umowa – umowa o prowadzenie serwera wirtualnego.

4.9. Usługodawca – dostawca usług świadczonych Usługobiorcy w oparciu o niniejszy Regulamin, którego dane zostały określone w § 1 Regulaminu.

4.10. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę z Usługodawcą.

4.11. Konsument – osoba fizyczna, która zawarła lub na rzecz której została zawarta Umowa z Usługodawcą w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.12. Strony – wspólne określenie dla Usługodawcy i Usługobiorcy.

4.13. Strona - określenie z osobna Usługodawcy lub Usługobiorcy.

4.14. Aktywacja usługi - udostępnienie przez Usługodawcę w sieci usług, które są przedmiotem Umowy.

4.15. Okres abonamentowy – okres czasu stanowiący wielokrotność miesiąca, wskazany w Specyfikacji usługi, w którym Usługodawca dokonuje rozliczeń wynagrodzenia należnego mu tytułem usług, które świadczy on na podstawie zawartej z Usługobiorcą Umowy.

4.16. Opłata abonamentowa – opłata uiszczana na rzecz Usługodawcy przez Usługobiorcę tytułem świadczonych na jego rzecz usług, płatna w okresach abonamentowych przez cały okres trwania Umowy, w wysokości określonej w Specyfikacji Usługi.

4.17. Treści warezowe (warez) - (z ang. "wares" – towary) jest to zbiorcze określenie dla różnego rodzaju pro duktów komputerowych oraz licencji - głównie płatnego zamkniętego oprogramowania i zmodyfikowanych wersji oprogramowania rozpowszechnianych nielegalnie, np. po usunięciu zabezpieczeń prze d kopiowaniem. Określenie stosuje się także do innych materiałów dystrybuowanych z naruszeniem praw autorskich – takich jak muzyka, filmy czy e-booki oraz do sposobu udostępniania plików innym użytkownikom poprzez dzielenie ich na małe części i umieszczanie na darmowych serwerach.

4.18. Sieć – infrastruktura sieciowa oraz urządzenia, które są udostępniane Usługobiorcy przez Usługodawcę w ramach zawarte j Umowy.

4.19. System teleinformatyczny – zgodnie z art. 2 pkt 3 u.ś.u.d.e. jest to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.3), przeznaczonego do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci.

4.20. Awaria – nieplanowana przerwa w dostępności usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy na podstawie zawartej umowy, której przyczyną są nieprawidłowości występujące w działaniu infrastruktury sieciowej i sprzętowej należącej do Usługodawcy .

4.21. Usterka – brak częściowej funkcjonalności usługi, której przyczyną są nieprawidłowości występujące w działaniu infrastruktury sieciowej i sprzętowej należącej do Usługodawcy.

4.22. Zgłoszenie - problem z prawidłowym funkcjonowanie m usługi, zgłoszony Usługodawcy przez Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.23. Przerwa techniczna – brak dostępności usług hostingowych poza Siecią związany z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych, zaplanowany i zapowiedziany przez Usługodawcę z co najmniej dwunastogodzinnym wyprzedzeniem.

4.24. Problem – zgłoszone Usługodawcy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź faksu zapytanie Usługobiorcy, które dotyczy funkcjonowania sieci lub usług.

4.25. Transfer – maksymalna wielkość danych (mierzona w bitach), jaka może być przesyłana przez dany kanał telekomunikacyjny lub łącze w jednostce czasu (mierzonej w sekundach).

4.26. Dostępność usług – czas, w którym Usługobiorca posiada możliwość korzystania z u sług świadczonych na jego rze cz na podstawie Umowy przez Usługodawcę .

4.27. SPAM – niechciane, niezamówione wiadomości elektroniczne, rozsyłane masowo, bez uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody odbiorcy wiadomości na ich otrzymanie.

4.28. Bramki proxy – pośredniki aplikacyjne, transferujące zapytania aplikacji; stanowią one bufor pomiędzy ich użytkownikiem a zasobami Internetu.

4.29. Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia ani zapobieżenia.

4.30. Dane dostępowe – nazwa użytkownika i hasło dostępu do kont Usługobiorcy znajdujących się na serwerach Usługodawcy.

4.31. Dane osobowe – zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.) są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne; danymi osobowymi nie będą jednak informacje umożliwiające określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

4.32. Administrator danych osobowych – Usługodawca, w zakresie w jakim przetwarza on dane osobowe Usług obiorcy na warunkach określonych w Rozdziale VI Regulaminu, decydując o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy.


5. Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, wymagane jest posiadanie przez Usługobiorcę komputera połączonego z siecią Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową Microsoft Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Mozilla w wersji 3.0 lub wyższej, Opera w wersji 10.0 lub wyższej, Chrome w wersji 1.0 lub wyższej.


6. Korzystanie z niektórych narzędzi administracyjnych może wymagać także innego oprogramowania poza wskazanym w ustępie 1 niniejszego paragrafu. Informacji na temat wymaganego dodatkowego oprogramowania udziela Usługodawca na zapytanie Usługobiorcy zgłoszone na następujący adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rozdział II. Rozpoczęcie i zaprzestanie świadczenia usług.


§ 1. Sposób zawarcia Umowy

1. Zamówienie oferowanej przez Usługodawcę usługi odbywa się przez akceptację oferty i zawarcie umowy. Usługodawca tworzy konto o parametrach koniecznych do realizacji usług zawartych w umowie

2. Usługobiorca, składając zamówienie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, oświadcza, iż przed złożeniem zamówienia zapoznał się on z Regulaminem, Specyfikacją Usługi , Dokumentem SLA oraz Polityką prywatności , jak również zgadza się na świadczenie przez Usługodawcę usług na zasadach określonych w wymienionych dokumentach.

3. Zgodnie z art. 7 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną p rzez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.; dalej: „u.o.n.p.k.”) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy . Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jeżeli strony nie umówiły się inaczej, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10–dniowego terminu dla odstąpienia od umowy,

b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy, g) usług w zakresie gier hazardowych.

4. Usługobiorca będący Konsumentem, składając zamówienie określone w ustępie 1 niniejszego paragrafu, oświadcza, iż wyraża on zgodę na rozpoczęcie przez Usługodawcę świadczenia na jego rzecz Usług przed upływem 10 - dniowego terminu dla odstąpienia od Umowy wskazanego w ustępie 3 niniejszego paragrafu, w związku z czym Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w trybie wymienionym w ustępie 3 niniejszego paragrafu.

5. Usługa aktywowana jest w ciągu 2 4 godzin od momentu zawarcia Umowy pomiędzy Stronami w sposób wskazany w ustępie 9 niniejszego paragrafu.

6. Aktywowanie usługi następuje na bezpłatny okres próbny wynoszący 14 dni od daty złożenia zamówienia. Okres próbny służy umożliwieniu Usługobiorcy za poznania się z funkcjonalnością zamówionej usługi.

7. Jeżeli w czasie trwania okresu próbnego Usługodawca uzyska potwierdzenie dokonania wpłaty pełnej kwoty abonamentu określonej w wystawionej przez Usługodawcę zgodnie z § 2 ustępem 3 fakturze pro forma, świadczenie Usług przez Usługodawcę przedłużone zostaje na opłacony okres abonamentowy, liczony od dnia zapłaty, za który uważa się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy. W związku z dokonaną przez Usługobiorcę wpłatą wskazaną w zdaniu poprzednim, okr es próbny ulega zakończeniu z dniem dokonania tej wpłaty.

8. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie Umowy zawartej z Usługobiorcą.

9. Umowa o świadczenie przez Usługodawcę usługi zostaje zawarta poprzez złożenie przez Usługobiorcę zamówienia w trybie wskaz anym w ustępie 1 niniejszego paragrafu. Jednakże w przypadku Umowy zawieranej z Usługobiorcą będącym Konsumentem, zostaje ona zawarta z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę przyjęcia zamówienia dokonanego przez Usługobiorcę.

10. Umowa zawierana jest z Usługobiorcą na czas trwania opłaconego okresu abonamentowego wskazanego w Specyfikacji usługi.

§ 2 . Płatności

1. Rozliczenia Stron odbywają się w okresie abonamentowym wskazanym w Specyfikacji usługi.

2. Opłata abonamentowa pobierana jest za cały okres abonamentowy z góry.

3. Usługodawca zobowiązuje się do wystawienia na rzecz Usługobiorcy w dniu aktywacji Usługi, faktury pro forma tytułem opłaty abonamentowej za pierwszy okres abonamentowy.

4. Usługobiorca, dokonując opłaty abonamentowej, zobowiązany jest podać w tytule przelewu numer faktury pro forma, której dotyczy opłata abonamentowa.

5. W przypadku, gdy Usł ugobiorca w czasie trwania okresu próbnego nie dokona zapłaty opłaty abonamentowej na podstawie wystawionej faktury pro forma, Umowa wygasa z upływem terminu okresu próbnego. W takiej sytuacji Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia danych osobowych Usług obiorcy udostępnionych przez Usługobiorcę w celu realizacji Umowy, z baz danych Usługodawcy, jak również usunięcia wszelkich treści zamieszczonych przez Usługobiorcę na serwerach Usługodawcy w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia umowy.

6. Usługodawca zobowiązuje się do wystawienia faktury pro forma tytułem opłaty abonamentowej za kolejny okres abonamentowy, w terminie 21 dni przed zakończeniem trwającego okresu abonamentowego. Zapłata przez Usługobiorcę opłaty abonamentowej w terminie 7 dni od dnia upływu terminu płatności faktury wystawionej zgodnie ze zdaniem poprzednim, równoznaczna jest z przedłużeniem Umowy na kolejny okres abonamentowy.

7. Faktury pro forma za pierwszy oraz kolejne okresy abonamentowe wystawiane są przez Usługodawcę w formie elektronicznej, na co Usługobiorca, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę. Tak wystawiona faktura doręczana jest Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail Usługobiorcy wskazany w formularzu zamówienia.

8. Niedokonanie przez Usługobiorcę, na podstawie wystawionej przez Usługodawcę zgodnie z ustępem 6 niniejszego paragrafu faktury pro forma, opłaty abonamentowej za kolejny okres abonamentowy w terminie 7 dni od upływu terminu płatności faktury, jest równoznaczne z rezygnacją przez Usługobiorcę z usług świadczonych na jego rzecz przez Usługodawcę i skutkuje wygaśnięciem z upływem okresu abonamentowego Umowy i dokonaniem przez Usługodawcę blokady usług świadczonych na rzecz Usługobiorcy. Usługodawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia Umowy dokonać usunięcia danych osobowych Usługobiorcy udostępnionych przez niego w celu realizacji Umowy, z baz danych Usługodawcy, jak również usunięcia wszelkich treści zamieszczonych przez Usługobiorcę na serwerach Usługodawcy.

9. Usługodawca zobowiązuje się do wystawienia na rzecz Usługobiorcy faktury VAT w terminie 7 dni od dnia zapłaty przez Usługobiorcę opłaty abonamentowej, przy czym dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy. Faktura VAT wystawiana jest przez Usługodawcę w formie elektronicznej i doręczana na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę w formularzu zamówienia, na co Usługobiorca, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę.

§ 3. Zmiany umowy

1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonywa nia zmian w treści Regulaminu, Specyfikacji Usługi, Dokumentu SLA oraz Polityki prywatności, które ogłasza poprzez publikację treści nowych dokumentów na swej stronie internetowej pod adresem http://www.superpapier.pl . W razie dokonania zmiany dokumentów wymienionych w zdaniu poprzednim, Usługodawca zobowiązuje się poinformować Usługobiorcę o dokonanych zmianach. W tym celu Usługodawca prześle w terminie nie krótszym niż 30 dni przed datą wejścia w życie zmian w dokumencie, na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę w formularzu zamówienia, wiadomość elektroniczną zawierającą link odsyłający do treści zmienionego dokumentu. Zmiany w dokumentach wchodzą w życie z upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, w którym Usługo biorca ma możliwość zapoznania się ze zmienionym dokumentem.

2. Postanowienia zmienionego dokumentu obowiązują Usługobiorcę od kolejnego okresu abonamentowego, o ile Usługobiorca nie zrezygnuje z usług świadczonych na jego rzecz przez Usługodawcę w sposób ws kazany w § 2 ustęp 5 lub 8 niniejszego rozdziału.


§ 4. Rozwiązanie umowy

1. Umowa ulega rozwiązaniu w trybie przewidzianym w § 2 us tęp 5 oraz 8 niniejszego rozdziału.

2. Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku, gdy w tym okresie wykorzystany przez Usługobiorcę transfer danych nie przekroczył 10 % wartości przypisanej danej usłudze, Usługodawca obowiązany jest do zwrotu pełnej uiszczonej przez Usługobiorcę opłaty abonamentowej. W przypadku przekro czenia przez Usługobiorcę limitu transferu wskazanego w zdaniu poprzednim w okresie 30 dni od zawarcia Umowy, jak również po upływie tego terminu, Usługobiorca może wypowiedzieć umowę w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia, przy czym niewykorz ystana przez Usługobiorcę opłata abonamentowa ulega przepadkowi. Przepadek opłaty, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy Usługobiorcy będącego Konsumentem.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Usługobiorcy Umowy w trybie natychmiastowy m oraz dokonania blokady usług świadczonych na rzecz Usługobiorcy, w przypadku gdy:

a) Usługobiorca w sposób rażący narusza postanowienia obowiązującej go Umowy,

b) Usługobiorca dopuszcza się, podczas korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę, narusze nia przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

c) Usługobiorca korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę niezgodnie z ich przeznaczeniem, nadmiernie lub w sposób niewłaściwy eksploatując zasoby Usługodawcy,

d) Usługobiorca, korzystając z Usług świadczo nych przez Usługodawcę, działa na szkodę Usługodawcy.

Jednakże Usługobiorca będący Konsumentem, musi zostać uprzednio poinformowany na adres e-mail wskazany przez niego w formularzu zamówienia, o zamiarze wypowiedzenia mu Umowy przez Usługodawcę w trybie i z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie. Nadto Usługodawca zobowiązany jest zakreślić Usługobiorcy będącemu Konsumentem dodatkowy, 3 - dniowy termin do zaprzestania naruszeń będących przyczyną wypowiedzenia. W razie bezskutecznego upływu dodatkowego term inu wyznaczonego przez Usługodawcę, jest on uprawniony do wypowiedzenia Usługobiorcy będącemu Konsumentem Umowy w trybie natychmiastowym.

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę w trybie wskazanym w ustępie 3 niniejszego paragrafu, niewykorzystana przez Usługobiorcę opłata abonamentowa przepada. Przepadek opłaty abonamentowej, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy Usługobiorcy będącego Konsumentem.


Rozdział III. Prawa i obowiązki Stron


1. Usługobiorca zobowiązany jest do:

a) zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasła pocztowe i dostępowe,

b) niewykorzystywania usług świadczonych przez Usługodawcę w celu prowadzenia działalności niezgodnej z powszechnie obowiązującymi normami społecznymi oraz obyczajowymi, bądź działalności niezgodnej z prawem lub w sposób mogący stanowić naruszenie prawa, w szczególności w celu utrzymywania serwisów zawierających treści erotyczne, pornograficzne, obsceniczne, powszechnie uważane za wulgarne lub treści warezowe, zawierających nielegalne oprogramowanie, rozpowszechniających w iedzę z zakresu technik łamania kodów dostępowych (cracking, phishing), tworzenia wirusów, zawierających treści zachęcające do działań przestępczych, bądź których elementy wykorzystywane są przez inne serwisy, nie utrzymywane na serwerach Usługodawcy,

c) niew ykorzystywania Usług świadczonych przez Usługodawcę w celu konfiguracji bramek proxy,

d) niewykorzystywania usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób naruszający prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie oraz dobra osobiste,

e) niewykorzystywania zasobów systemowych Usługodawcy w sposób utrudniający korzystanie z nich innym Usługobiorcom, ani też w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem Usługi,

f) niewykorzystywania Usług hostingowych świadczonych przez Usługodawcę dla rozsyłania SPAM - u ,

g) nier ozsyłania SPAM - u stanowiącego reklamę serwisów internetowych utrzymywanych na serwerach Usługodawcy bądź w jakikolwiek sposób odwołujących się do zasobów zapisanych na serwerach utrzymywanych przez Usługodawcę,

h) niepodejmowania prób naruszenia zasobów syste mowych Usługodawcy, do których Usługobiorca nie ma uprawnień,

i) dokonywania zabezpieczenia oraz aktualizacji wykorzystywanego przez niego oprogramowania,

j) przestrzegania zasad korzystania z Usług, wynikających z obowiązujących dokumentów ogłaszanych przez Usługodawcę, w szczególności z Dokumentu SLA, jak również bieżącego zapoznawania się ze zmianami dokonywanymi w tych dokumentach,

k) informowania Usługodawcy o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonywanie Umowy,

l) terminowego wnoszenia opłat abo namentowych.

2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobo wych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

3. Usługodawca uprawniony jest do dokonania blokady przechowywanych na jego serwera ch danych dostarczonych przez Usługobiorcę w przypadku, gdy uzyska on wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze tych danych. Jednakże Usługodawca obowiązany jest uprzednio niezwłocznie poinformować Usługobiorcę o zamiarze dokonania blokady danych zamie szczonych na jego serwerach przez Usługobiorcę. Zgodne z treścią niniejszego ustępu działanie Usługodawcy zwalnia go z odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkodę powstałą wskutek uniemożliwienia mu dostępu do danych mających charakter bezprawny.

4. Us ługodawca uprawniony jest do dokonania blokady przechowywanych na jego serwerach danych dostarczonych przez Usługobiorcę również w przypadku, gdy otrzyma on urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze tych danych. W takim wypadku wyłączony jest obowiązek informacyjny przewidziany w ustępie 3 zdaniu 2 niniejszego paragrafu, zaś Usługodawca uprawniony jest przy tym do przekazania właściwym organom władzy publicznej danych kontaktowych wskazanych przez Usługobiorcę zgodnie z ustępem 6 niniejszego paragrafu. Zgodne z treścią niniejszego ustępu działanie Usługodawcy zwalnia go z odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkodę powstałą wskutek uniemożliwienia mu dostępu do danych mających charakter bezprawny.

5. Usługobiorca ma prawo do swobodnego dysponowania zawartością strony witryn internetowych, z zastrzeżeniem ustępu 1 niniejszego paragrafu. Ponosi on również pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystywania usług świadczonych na jego rzecz przez Usługodawcę.

6. Usługobiorca obowiązany jest do podania w formularzu zamówienia wskazanym w Rozdziale II § 1 ustępie 1 Regulaminu, swych prawidłowych danych kontaktowych oraz danych do wystawienia faktury pro forma, jak również jest obowiązany do bieżącego aktualizowania tych danych.

W celu weryfikacji danych wskazanych przez Usługobiorcę, Usługodawca może przed dokonaniem aktywacji usługi zażądać od Usługobiorcy przedstawienia oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających prawdziwość danych wskazanych przez Usługobiorcę


Rozdział IV. Zastosowanie dokumentu SLA

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Usługobiorcy zamówionych przez niego usług, we własnym zakresie i na własny koszt zapewniając warunki umożliwiające Usługobiorcy korzystanie z usług z zachowaniem parametrów opisanych w Dokumencie SLA, zgodnie z po stanowieniami Umowy, Regulaminu, Specyfikacji usług i oraz Polityki prywatności.

2. Zastosowanie Dokumentu SLA jest wyłączone w przypadku:

a) wystąpienia przerwy technicznej ,

b) wystąpienia awarii w pracy urządzeń, które nie są częścią sieci, a które są niezbędne przy świadczeniu usług;

c) wystąpienia awarii, której przyczyną jest samodzielne modyfikowanie składników systemu przez Usługobiorcę lub osoby trzecie, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

d) przekrocz enia parametrów bezpieczeństwa określonych w Specyfikacji usług przez systemy wykorzystywane przez Usługobiorcę.

3. Czynności nie należące do typowej pomocy technicznej (np. instalowanie oprogramowania Usługobiorcy lub jego naprawa, wprowadzanie zmian na str onie internetowej Usługobiorcy, niestandardowa konfiguracja Usług, etc.) i utrzymania serwera, mogą być wykonywane przez Usługodawcę za dodatkową opłatą. Usługodawca ma prawo do odmowy wykonania czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, bez podawania przyczyn. Postanowienie zdania poprzedniego nie m a zastosowania w stosunku do Usługobiorcy będącego Konsumentem.


Rozdział V. Zasady odpowiedzialności Usługodawcy

§ 1. Ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy


1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szko dę wyrządzoną Usługobiorcy w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Usługodawcę, chyba że jest ono spowodowane okolicznościami, za które Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi, w szczególności:

a) brakiem dostępności do usług spowodow anym działaniem osób trzecich bądź siłą wyższą,

b) korzystaniem przez Usługobiorcę ze świadczonych usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, Regulaminem, Specyfikacją usługi, Dokumentem SLA lub Polityką prywatności,

c) podaniem przez Usługo biorcę nieprawdziwych lub niepełnych danych w formularzu zamówienia,

d) wykorzystaniem przez osoby trzecie danych dostępowych Usługobiorcy, w tym również danych dostępowych do konta poczty elektronicznej, które to dane zostały udostępnione osobom trzecim prz ez Usługobiorcę, bądź też których uzyskanie przez osoby trzecie spowodowane zostało nienależytym ich zabezpieczeniem przez Usługobiorcę,

e) korzystaniem przez Usługobiorcę z materiałów lub oprogramowania pobranego z sieci Internet.

f) wadliwym działaniem opro gramowania, które Usługobiorca zainstalował i z którego korzysta na serwerze Usługodawcy.

2. Odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy przewidziana w ustępie 1 niniejszego paragrafu ograniczona jest do wysokości stanowiącej równowartość opłaty abonamento wej wskazanej w Specyfikacji usługi za 1 okres abonamentowy.

3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezachowania należytej staranności w wykonaniu Umowy. Odpowiedzialność ta obejmuje szkodę rzeczywistą, z wyłączeniem utraconych przez Usługobiorcę korzyści. Odpowiedzialność Usługodawcy jest przy tym ograniczona do wysokości stanowiącej równowartość opłaty abonamentowej wskazanej w Specyfikacji usługi za 1 okres abonamentowy.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie system u teleinformatycznego spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, w szczególności zaś działaniem siły wyższej, awariami systemów i łączy innych dostawców usług świadczonych drogą elektroniczną, ingerencją urzędów i instytucji administracji publicznej.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie usługi „Powiadamianie SMS’em o nadchodzącej poczcie”, z uwagi na fakt, iż prawidłowe działanie tej usługi zależy wyłącznie od operatorów poszczególnych sieci komórkowych.

6. Usługodawca nie pon osi odpowiedzialności za wadliwe działanie świadczonych przez niego usług w sytuacji, gdy parametry usługi wynikające z dokumentu Specyfikacji usługi nie są wystarczające do obsługi zasobów zainstalowanych na serwerze przez Usługobiorcę.

7. Wyłączenia i ogr aniczenia odpowiedzialności wskazane w ustępach od 1 do 6 niniejszego paragrafu nie dotyczą Usługobiorcy będącego Konsumentem.

8. Usługodawca nie odpowiada z tytułu szkody poniesionej przez Usługobiorcę w związku z pojawieniem się na stronie internetowej Us ługobiorcy złośliwego kodu, którego instalacja miała miejsce w wyniku błędów oprogramowania, z którego Usługobiorca korzysta lub w wyniku braku dokonywania przez niego aktualizacji tego oprogramowania.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgod ne z prawem wykorzystywanie przez Usługobiorcę świadczonych na jego rzecz usług.

§ 2. Dodatkowe ograniczenia

1. W celu zapewnienia jak najwyższej i jednakowej dla wszystkich Usługobiorców jakości usług, Usługodawca wprowadza parametry bezpieczeństwa, których aktualne wartości zostały podane na stronie http://www.superpapier.pl/o-nas/sla/ .

2. W przypadku, gdy oprogramowanie zastosowane przez Usługobiorcę nadmiernie obciąża serwery Usługodawcy, co grozi obniżeniem jakości usług świadczonych przez Usługodawcę pozostałym Usługobiorcom poniżej parametrów wskazanych w Dokumencie SLA, bądź też grozi spowodowaniem Awarii przez Usługobiorcę, Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy, bez konieczn ości uprzedniego powiadomienia o tym Usługobiorcy.

3. W przypadku Usługobiorcy będącego Konsumentem, Usługodawca obowiązany jest zawiadomić go uprzednio o zamiarze oraz przyczynie wstrzymania świadczenia usług na podstawie ustępu 2 niniejszego paragrafu.

4. Usługobiorcy przysługuje prawo odwołania się od decyzji Usługodawcy w przedmiocie wstrzymania świadczenia usług na podstawie ustępu 2 niniejszego paragrafu. W przypadku udowodnienia przez Usługobiorcę, iż jego działania nie groziły zaistnieniem sytuacji wska zanych w ustępie 2 niniejszego paragrafu, bądź też stwierdzenia przez Usługodawcę zaprzestania stwierdzonych naruszeń, Usługodawca niezwłocznie wznawia świadczenie usług na rzecz Usługobiorcy.

5. W przypadku wystąpienia po stronie Usługodawcy szkody wynikłej z działań Usługobiorcy wskazanych w ustępie 2 niniejszego paragrafu, Usługodawca uprawniony będzie do wystąpienia względem Usługobiorcy z roszczeniem odszkodowawczym.


Rozdział VI. Ochrona danych osobowych

1. Usługodawca jest administratorem danych osobowyc h w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.).

2. Usługobiorca udostępniający Usługodawcy swe dane osobowe ma prawo wglądu w ich treść oraz do ich poprawiania, a także wydania Usługoda wcy dyspozycji w przedmiocie zakazu przetwarzania swych danych osobowych w przypadku, gdy stwierdził on, iż udostępnione Usługodawcy dane są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały udostępnione.

3. Dane osobowe Usługobiorcy zawarte w formularzu z amówienia przetwarzane są przez Usługodawcę wyłącznie w celu: a) realizacji zamówienia oraz wykonywania Umowy, b) marketingu bezpośredniego usług i produktów Usługodawcy, za wyraźną uprzednią zgodą Usługobiorcy, którego dane dotyczą.

4. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych Usługobiorców podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa (np. Policja, Prokuratura, Sąd).

5. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Us ługodawcę zostały określone w dokumencie Polityki Prywatności, udostępnionym przez Usługodawcę pod adresem: http://www/superpapier.pl/o-nas/polityka-prywatnosci/ .

Rozdział VII. Reklamacje

1. Reklamacje usł ug świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy mogą być składane za pośrednictwem:

poczty na adres: ul. 83-320 Sulęczyno, Stolemów 4,

telefonu: +48.607154100

poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Reklamacja powinna zawierać w swej treści co najmniej:

dane umożliwiające identyfikację Usługobiorcy,

dane kontaktowe Usługobiorcy,

określenie reklamowanej usługi,

przedstawienie powodów wniesienia reklamacji,

datę i podpis Usług obiorcy bądź też osoby uprawnionej do jego reprezentowania.

Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzeć reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia oraz przesłać w tym terminie odpowiedź na wniesioną reklamację na adres kontaktowy wskazany przez Usługo biorcę w reklamacji.

Odpowiedź na reklamację wymaga uzasadnienia przez Usługodawcę.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Usługodawcy.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulamine m zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), odpowiednie przepisy ustawy o szczególnych war unkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.), jak również odpowiednie przepisy innych ustaw.

piątek, 29 sierpień 2014 09:39

SEO - tajemniczy skrót

SEO - ang. Search Engine Optimization

SEO to działania zmierzające do osiągnięcia przez stronę internetową jak najwyższej pozycji w wynikach (organicznych) wyszukiwarek internetowych

czwartek, 28 sierpień 2014 23:37

Prawdziwy marketing internetowy...

Prawdziwy marketing internetowy zaczął się 16 lat temu, kiedy powstała i włączyła sie do gry wyszukiwarka Google.

Od tego czasu, z roku na rok coraz bardziej, rynek wyszukiwarek ogniskował w sobie praktyczny dostęp do uporządkowanych zasobów miliardów informacji.

czwartek, 28 sierpień 2014 23:10

Start odnowionej strony SUPER PAPIER

Start odnowionej strony SuperPapier.pl

W końcu wystartowaliśmy z unowocześnioną stroną WWW naszej firmy reklamowej SUPER PAPIER.

Grafika strony uległa tylko niewielkim korektom
ale silnik strony (CMS JOOMLA) został gruntownie odnowiony.

Teraz tylko do góry :)

Nasz cel:

czwartek, 28 sierpień 2014 18:21

OFERTA

OFERTA firmy SUPER PAPIER
czwartek, 28 sierpień 2014 11:06

Polecamy

Polecamy

firmy, strony, artykuły...

(podstrona w budowie)
czwartek, 28 sierpień 2014 11:01

Blogi

Blogi:

Blog o marketingu

FotoBlog

czwartek, 28 sierpień 2014 10:52

FotoBlog

FotoBlog... (w budowie)
Strona 1 z 9

Nasze referencje

Mieliśmy przyjemność pracować dotychczas dla (m. in.) następujących firm*:

AMET - Sierakowice, ARGOS s.a. - Bytów, ATLAS sp. z o.o. - Łódź, BAGRA - Bytów, BALTWAY s.a - Gdynia, BANK SPÓŁDZIELCZY - Sierakowice, BAGRA - Bytów, CARTUZ - Kartuzy, BRZESCY - Sierakowice, CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH - Starogard Gdański, CENTRALNE MUZEUM MORSKIE - Gdańsk, CENTRUM ARRUPE - Gdynia, CENTRUM EDUKACJI i PROMOCJI REGIONU (CEPR)- Szymbark, CHECZBUD - Kartuzy, CONMODA - Gdańsk, DAL-MOR - Gdynia, DAPOLOGIC - Gdańsk, DEEM JUBILER - Kartuzy, DUKAT - Chmielno, DYREKCJA OKRĘGOWA DRÓG PUBLICZNYCH - Gdańsk, DYREKCJA OKRĘGOWA KOLEI PAŃSTWOWYCH - Gdańsk, DZIÓBEK - Bukowina, EDA MEBLE - Łebno, ENTRA s.a. - Pruszcz Gdański, FILA - Sztum, FIMAR - Gdańsk, GMINA CHMIELNO - Ośrodek Informacji Turystycznej, GMINA STĘŻYCA, GMINA SULĘCZYNO, GMINNY OŚRODEK KULTURY - Sulęczyno, GÓRSKI - Gdańsk/Kartuzy, GOŁĘBIEWSKI (RENAULT) Starogard Gdański, GRUPA NORD - Gdańsk, HOTEL ORBIS HEVELIUS - Gdańsk, HOTEL ORBIS MARINA - Gdańsk, HUBERTÓWKA - Szymbark, IN-BUL - Sierakowice, JAKUSZ - Kościerzyna, JANINA - Jastrzębia Góra, JAN-TUR - Sierakowice, JAWOR - Linowiec / Starogard Gdański, KARCZMA - Kczewo, KLIF - Jastrzębia Góra, KMT POLSKA - Gdańsk, KONAR - Strzepcz, KRAKOWSKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA - Kraków, KURIA DIECEZJALNA Bielsko-Żywiecka - Bielsko-Biała, LEŚNY DWÓR Hotel i Restauracja - Sulęczyno, LUMEN Fundacja - Bielsko-Biała, MEBLENET - Strzepcz, MEBLOMET Spółdzielnia Metalowa - Starogard Gdański, MET-LAK - Skarszewy, MIŁOSZ - Kartuzy, MIRO - Wejherowo, MUZEUM ARCHEOLOGICZNE - Gdańsk, MUZEUM ZIEMI PUCKIEJ - Puck, NECEL MUZEUM CERAMIKI - Chmielno, OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW - Kartuzy, OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW - Sierakowice, OŚRODEK DOSKONALENIA KADR SW - Zwartowo, OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - Szymbark, PALETY SMS - Sulęczyno, PEREŁKA - Kartuzy, PERŁA - Gdańsk, PETEX Gdynia, POBŁOCKI - Sierakowice, POLMAR - Gdynia, PROJEKT s.c. - Kościerzyna, PREFABET OSŁAWA DĄBROWA s.a. - Osława Dąbrowa, PRIM - Szemud, REFLEX - Kokoszkowy, ROMAN JERECZEK - Bytów, RUCH s.a - Oddział w Gdańsku, RYCHERT HANNA - Kiełpino, TRANS-JAN - Smętowo Chmieleńskie, SALAMANDRA - Jastrzębia Góra, SALON ŚLUBNY - Sierakowice, SANKTUARIUM - Gietrzwałd, SKIERKA - Grabowo, SŁOWIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO - Charbrowo, SONY CENTER - Gdynia, STAROSTWO POWIATOWE - Kartuzy, STENCEL - Sierakowice, STENCEL - Wejherowo, STOCZNIA im. KOMUNY PARYSKIEJ - Gdynia, SYSTEM - Gdańsk, TROYAN - Chmielno, TYSAND - Szemud, Wdzydzki Park Krajobrazowy - Kościerzyna, WEJHER-PARK sp. z o.o. - Wejherowo, WERXAL - Starogard Gdański, WIRELAND s.a - Bytów, U STOLEMA - Ostrzyce, WiM sp. z o.o. - Sierakowice, YES - Gdańsk/Berlin, YOUNG DIGITAL POLAND - Gdańsk, ZACISZE - Ostrzyce, ZAJAZD LIPCE - Gdańsk, ZAKŁAD FOLIOWANIA PAPIERU - Gdynia, ZAMEK JAN III SOBIESKI - Rzucewo, ZREMB - Lębork.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* - Dla tych firm wykonywaliśmy jako - firma SUPER PAPIER - różne zlecenia...